Ogólne Warunki Sprzedaży

I. Postanowienia ogólne
1) Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej: OWS) mają zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez ZAWMET S.C. Władysław Zawadzki Katarzyna Zawadzka, 02-495 Warszawa, ul. Prawnicza 41/43, NIP: 522 005 93 86 (dalej: ZAWMET lub Sprzedający).
a. O ile Strony inaczej nie postanowią Ogólne Warunki Sprzedaży zastępują wszelkie wcześniejsze ustalenia Stron.
b. Odstępstwa od OWS wymagają pisemnej pod rygorem nieważności zgody ZAWMET. W przypadku rozbieżności pomiędzy OWS, a ustaleniami Stron w Umowie sporządzonej w formie pisemnej, stosuje się postanowienia Umowy. Odstępstwa od OWS obowiązują tylko do jednorazowej transakcji, chyba że Strony odmienne postanowią.
2) Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za oferowane produkty zgodnie z art. 558 kodeksu cywilnego.
3) OWS dostępne są w siedzibie ZAWMET oraz na stronie internetowej: www.zawmet.pl.
Kupujący składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z OWS. Jeśli Kupujący ma jakiekolwiek zastrzeżenia do OWS winien poinformować ZAWMET o tym, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.
4) Niniejsze OWS stosuje się wyłącznie do sprzedaży na rzecz podmiotów nie będących konsumentami.

II. Zawarcie umowy
1. Zawarcie umowy wymaga złożenia zamówienia przez Kupującego oraz akceptacji tego zamówienia przez ZAWMET. ZAWMET ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia o czym poinformuje Kupującego w terminie do 5 dni od dnia wpłynięcia zamówienia. W przypadku braku odmowy przyjęcia zamówienia przez ZAWMET następuje zawarcie Umowy.
2. ZAWMET zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny.
3. Zamówienie, o którym mowa w pkt II.1 OWS może być złożone w formie:
a) pisemnej
b) na następujące adresy e-mail: laser@zawmet.pl oraz na wszystkie adresy e-mail technologów i/lub handlowców z domeną@zawmet.pl.
4. Strony mogą korzystać ze wzoru zamówienia stanowiącego załącznik do OWS.
5. W przypadku gdy Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem pełnomocników lub innych upoważnionych osób, Kupujący winien uprzednio dostarczyć dokument pełnomocnictwa lub upoważnienia do ZAWMET. ZAWMET ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia, co do którego nie posiada pełnomocnictwa lub upoważnienia.

III. Dokumentacja, projekt, ceny
1. Dokumentacja projektów detali powinna być przygotowana w formacie DXF, DWG, IGS, STEP, SAT (rekomendowane jest zapisanie detali w pojedynczych plikach oraz określenie w nazwie pliku: grubości, nazwy/gatunku materiału i ilości potrzebnych detali).
2. W przypadku gdy detale były wcześniej wykonywane przez ZAWMET należy posługiwać się nazwami umieszczonymi na dokumentach WZ lub fakturach. Jeżeli po przesłaniu rysunków przez (Kupującego) przy poprzednio realizowanym zamówieniu, były nanoszone jakiekolwiek zmiany należy przesłać nowe rysunki oraz oznaczyć pliki tak, aby wyraźnie wskazywały wprowadzone zmiany np. v.2 itp.
3. Rysunki detali giętych powinny być przygotowane zgodnie z rzutowaniem europejskim. Reklamacje wynikające z niewłaściwego określenia rzutowania (braku wskazania, iż rysunki zostały przygotowane w innym rzutowaniu niż europejskie) nie będą uwzględniane.
4. ZAWMET nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy jeśli wynikają one z nieodpowiednio przygotowanej dokumentacji.
5. Ceny wskazywane przez ZAWMET są cenami netto.
6. ZAWMET może udzielić kupującemu rabatów, upustów, bonifikat. Ich udzielenie jest w wyłącznej gestii ZAWMET.
7. ZAWMET wymaga następującej formy płatności – minimum trzy transakcje w formie przedpłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia .
8. Ceny przedstawione w informacji ofertowej kalkulowane są dla ilości podanych w ofercie.
9. Termin wykonania i dostawy liczony jest od daty akceptacji zamówienia przez ZAWMET+5 dni.
10. Termin ważności informacji ofertowej wynosi 7 dni, z wyjątkiem sytuacji gdy poszczególne oferty wskazują inny termin ważności oferty.
11. Cena wskazana w informacji ofertowej nie zawiera opłaty transportu; atestu; deklaracji zgodności.
12. Palety, na których dostarczany jest towar są opakowaniami zwrotnymi w terminie 14 dni. W przypadku braku zwrotu palet we wskazanym terminie Kupujący zostanie obciążony ich ceną, zgodnie z cennikiem ZAWMET.
13. W przypadku niedokonania przez Kupującego zwrotu palet w ilości wynikającej z przesłanego zestawienia w wyznaczonym terminie 7 dni, ZAWMET wystawi Kupującemu fakturę VAT na odpowiednią wartość nie zwróconych palet, bez możliwości zwrotu palet w późniejszym terminie. ZAWMET będzie miał prawo zarachowania dokonanych przez Kupującego wpłat z tytułu innych należności w pierwszej kolejności na poczet niezapłaconych faktur VAT za palety.
14. Zwrot palet odbywa się na koszt Kupującego, na podstawie zestawienia wysłanego na koniec każdego miesiąca. W przypadku braku zwrotu w terminie 7 dni od daty wysłania zestawienia wystawiana jest faktura obciążeniowa.
15. Kupujący jest zobowiązany awizować ZAWMET zamiar zwrotu palet.

IV. Realizacja zamówienia
1. ZAWMET zastrzega sobie margines dokładności ilościowej w realizacji zamówienia na poziomie plus/minus 5 %.
2. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. szt., kg, kpl.).
3. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, w tej sytuacji ZAWMET nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
4. ZAWMET zobowiązuje się, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można wykluczyć istnienia wad, przewidzianych normami. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo polskie.
5. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się odpłatnie do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. ZAWMET nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.

V. Zgłaszanie reklamacji, odpowiedzialność za wady
1. Reklamacje dotyczące ilości towaru, muszą być zgłoszone niezwłocznie przy odbiorze z magazynu ZAWMET lub w przypadku dostawy nie później niż jeden dzień od daty odbioru towaru.
2. Reklamacje dotyczące jakości towaru, winny być zgłoszone niezwłocznie, lecz nie później niż 3 dni od daty odbioru towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
3. Reklamacje będą rozpatrywane tylko, co do towarów w stanie takim jak zostały wyprodukowane w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji z uwzględnieniem punktu 18 poniżej.
4. Kupujący składając reklamację zobowiązany jest w pierwszej kolejności wysłać zdjęcia reklamowanych towarów, opisać na czym polega niezgodność oraz jakiej ilości dotyczy, jak również przedstawić swoje żądania co do sposobu załatwienia reklamacji. Kupujący nie ma prawa odesłania reklamowanego towaru bez uprzedniej zgody ZAWMET.
5. Od momentu zauważania niezgodności i złożenia reklamacji, reklamowany towar nie może być przetwarzany. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji ZAWMET przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia.
6. Warunkiem uznania reklamacji może być konieczność oceny jej zasadności przez pracownika firmy ZAWMET w miejscu jej zgłoszenia (np. biuro lub zakład produkcyjny Kupującego).
7. ZAWMET ma prawo zdecydować czy będzie konieczna ocena reklamacji na miejscu, czy towar należy do oceny reklamacji dostarczyć i w jakiej ilości zamówienia, np. tylko cześć detali reklamowanych.
8. Najpóźniej w momencie uznania reklamacji za uzasadnioną, ZAWMET wymaga zwrotu detali niezgodnych, chyba że będą odrębne ustalenia, np. co do czasu zwrotu, np. przy odbiorze kolejnego zamówienia.
9. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, ZAWMET może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub wadę usunąć. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
10. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
11. ZAWMET ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany, wykorzystany lub przetworzony przez Kupującego.
12. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
13. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
14. Złożenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania się z zapłatą ceny.
15. Strony po rozpatrzeniu reklamacji sporządzają stosowny protokół.
16. ZAWMET nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji materiałów i/lub ZAWMET.
17. ZAWMET nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
18. ZAWMET przystępuje do rozpatrzenia reklamacji jeżeli Kupujący nie zalega względem Zawmet z żadnymi płatnościami.
19. ZAWMET nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania towaru wyprodukowanego na zamówienie Klienta. W przypadku gdy jakikolwiek podmiot wystąpi z roszczeniem przeciwko ZAWMET dotyczącym towaru wyprodukowanego na zamówienie Klienta, Klient zobowiązuje się zwolnić ZAWMET z wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej towaru wyprodukowanego na zamówienie Klienta. W braku możliwości zwolnienia ZAWMET z wszelkiej odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym ustępie, Klient pokryje odszkodowania, zadośćuczynienia oraz ewentualne koszty sądowe z tym związane.

VI. Dostawa, termin i koszty dostawy
1. Odbiór towarów następuje w zakładzie produkcyjnym ZAWMET w Ożarowie Mazowieckim. ZAWMET. Na podstawie dodatkowego zlecenia towar może zostać dostarczony odpłatnie do miejsca wskazanego przez Kupującego.
2. W przypadku braku szczegółowych uzgodnień, dostawa odbywa się wedle uznania ZAWMET najtańszym sposobem dostawy.
3. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców ZAWMET, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy ZAWMET, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe itp. Niedotrzymanie terminu dostawy przez ZAWMET z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu go przez ZAWMET. W przypadku opóźnienia w odbiorze, ZAWMET ma prawo obciążyć Kupującego kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących ZAWMET praw. Ryzyko przechowania nieodebranego towaru obciąża Kupującego.
5. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru ponad 14 dni, ZAWMET ma prawo obciążyć Kupującego karą umową w wysokości ceny towaru, za każdą sztukę nieodebranego towaru. W przypadku poniesienia przez ZAWMET szkody wyższej niż wartość kary umownej, ZAWMET ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru organizowanej przez ZAWMET, Kupujący zobowiązany jest do rozładunku towarów na własny koszt. Rozładunek winien rozpocząć się nie później niż 1 godzinę po przybyciu transportu ZAWMET na miejsce. Za opóźnienie w rozpoczęciu rozładunku Kupujący zapłaci ZAWMET karę umowną w kwocie 200zł. za każdą godzinę opóźnienia. W przypadku poniesienia przez ZAWMET szkody wyższej niż wartość kary umownej, ZAWMET ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o obciążeniu na jedną oś 10 ton, długości naczepy 13, 6 metrów i wysokości 4,0 metrów. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować ZAWMET na piśmie w momencie składania zamówienia, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane.
8. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Wszelkie inne koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
9. ZAWMET zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia ram kredytowych przez Kupującego oraz innych jego działań na szkodę ZAWMET realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu uregulowania płatności.

VII. Odpowiedzialność odszkodowawcza
1. ZAWMET nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski Kupującego.
2. Górną wartością odpowiedzialności ZAWMET wobec Kupującego z wszelkich tytułów w stosunku do towaru lub usługi jest wartość tego towaru lub usługi.
3. Z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2 powyżej ZAWMET odpowiada wobec Kupującego w zakresie dotyczącym realizacji jego zamówienia tylko za wady wynikające z winy umyślnej ZAWMET.

VIII. Warunki płatności
1. Kupujący nie ma prawa potrącania ani kompensat swoich wierzytelności z należnościami ZAWMET.
2. Kupujący staje się właścicielem towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar w terminie wskazanym w fakturze VAT (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej – art. 589 kodeksu cywilnego).
3. W przypadku opóźnienia w płatności Kupujący, niezależnie od innych roszczeń, zapłaci ZAWMET kwotę 40 EURO za windykację wynikającą z Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
4. ZAWMET ma prawo zaliczania wpłat Kupującego w poczet należności najdawniej wymagalnych, w szczególności na odsetki od przeterminowanych płatności.
5. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia ZAWMET o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

IX. Postanowienia końcowe
1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie.
2. ZAWMET i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby ZAWMET.
3. Kupującemu nie przysługuje prawo cesji umów ani ich części na rzecz podmiotów trzecich.
4. Kupujący:
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ZAWMET w celu wykonania umowy,
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz adresu mail w celach marketingowych związanych z działalnością ZAWMET.
5. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U.2016.684 t.j.).

 

Wyszukaj na stronie